es

Teresa Laespada Bizkaiko Enplegu, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko foru diputatuak azaldu zuenez, bere sailaren politikak eta programak lagungarriak dira pertsonentzat, enpresek eskatzen dituzten beharrak eta profilak etengabe aipatzen dituen lanpostu bat aurkitzeko.

Laespadak eraikuntzaren sektoreko lan-merkatuaren etorkizunari buruzko topaketa batean parte hartu du gaur goizean, Eraikune Eraikuntzako Klusterrak eta foru erakundeak berak antolatuta, honako izenburu honekin: Zein da eraikuntzaren industriaren rola COVID 19aren ondoren enplegua sortzeko?

Topaketan foru diputatuak eta Alberto Marínek hartu dute parte, sailak bultzatzen diharduen 3R Enpresa’ izeneko enplegu-programa garatzen ari den erakundeetako bat den aipatutako klusterreko presidentea edo burua denak.

Halaber, jardunaldian parte hartu dute Rufino Hernándezek (AH Asociados elkarteko bazkide sortzailea), Nerea Macíasek (EGOINeko giza baliabideen zuzendaria) eta Leire Hontoríak (Repair Taldeko Egitura Saileko arduraduna eta produkzio-burua), Eraikuneko zuzendari-gerentea den Jon Ansoleagak moderatuta.

Laespada diputatuak azaldu duenez, 3R Enpresa programak langabeen laneratzea bilatzen du, enpresek behar dituzten konpetentzia-profilak erreferentziatzat hartuta.

Halaber, gogorarazi zuen enplegu-politika eta -programa horiek lan-merkatuaren zailtasunen azterketarekin ere garatzen direla, besteak beste, langabeziaren feminizazioa, pertsona batzuk langabezian kroniko bihurtzea (45 urtetik gorakoak, adibidez) eta gazteek kalitatezko enplegua lortzeko duten zailtasuna. “Aprobetxa dezagun talentuaren % 100, ez dezagun gizarte gisa dugun ahalmena alferrik galdu”, gaineratu zuen.

Bestalde, azpimarratu zuen eraikuntzaren sektorea funtsezkoa dela eta ekonomia osoan trakzio-eginkizuna bete dezakeela, batez ere aurrean ditugun erronka energetiko eta ekologikoei adimenez eta ausardiaz aurre egiten badie.

Laespadak aipatu 3R enpresa programaren garrantzia azpimarratu zuen. Programa hori foru diputatuak berak gidatzen duen sailak jarri du martxan, hainbat sektore estrategikorekin elkarlanean; besteak beste, Eraikune Eraikuntzaren Klusterrarekin.

“Langabeak birbideratzea, birkualifikatzea eta birkokatzea du helburu, batez ere sektore kaltetuenetatik datozenak, hala nola ostalaritzatik, merkataritzatik eta turismotik. Eta, aldi berean, enpresei lagundu nahi die susperraldiari aurre egiteko eta eraldaketa soziala, digitala eta ingurumenekoa modu osasungarri eta jasangarrian egiteko behar duten talentua txertatzen”, azaldu zuen.

La Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, explicó que las políticas y programas de su Departamento acompañan a las personas en su objetivo de encontrar un puesto de trabajo con la referencia siempre constante de las necesidades y perfiles demandados por las empresas.

Laespada ha participado esta mañana en un encuentro sobre el futuro del mercado laboral en el sector de la construcción organizado por el Clúster de la Industria de la Construcción Eraikune y la propia institución foral, bajo el título: ‘¿Cuál es el Rol de la Industria de la construcción en la generación de empleo tras la COVID 19?’.

El encuentro contó con la intervención de la Diputada Foral y del Presidente del citado Clúster, Alberto Marín, una de las organizaciones que está desarrollando el programa de empleo impulsado desde el Departamento denominado ‘3R Empresa’.

Asimismo, participaron en la jornada Rufino Hernández (Socio Fundador de AH Asociados), Nerea Macías (Directora de RRHH de EGOIN) y Leire Hontoría (Jefa de producción y encargada del Departamento de Estructuras de Grupo Repair), moderados por el Director-gerente de Eraikune, Jon Ansoleaga.

La Diputada Laespada explicó que el programa 3R Empresa busca la inserción laboral de las personas desempleadas teniendo como referencia los perfiles competenciales que requieren las empresas.

Asimismo, ha recordado que estas políticas y programas de empleo también se desarrollan con un análisis de las dificultades del mercado laboral, entre las que destacan la feminización del desempleo, la cronificación de algunas personas en el desempleo (mayores de 45 años, por ejemplo), o la dificultad de la población joven para acceder a un empleo de calidad. “Aprovechemos el 100% del talento, no desaprovechemos nuestro potencial como sociedad”, ha agregado.

Por otro lado, también ha destacado que el sector de la construcción resulta clave y puede ejercer un papel tractor en el conjunto de la economía, especialmente si afronta con inteligencia y valentía los retos energéticos y ecológicos a los que nos enfrentamos.

Laespada ha subrayado la importancia del mencionado programa ‘3R empresa’ puesto en marcha desde su Departamento en colaboración con diferentes sectores estratégicos, entre los que se incluye el Clúster de la Construcción – Eraikune.

“Tiene por objeto la reorientación, recualificación y recolocación de las personas desempleadas, especialmente las que provienen de sectores más afectados como la hostelería, el comercio y el turismo. Y, al mismo tiempo, pretende apoyar a las empresas a incorporar el talento que requieren y necesitan para afrontar el periodo de recuperación y de transformación en clave social, digital y medio ambiental de manera saludable y sostenible”, indicó.

Por su parte, del Presidente del citado Clúster de la Construcción – Eraikune, Alberto Marín, ha comentado que se celebra esta jornada en el marco del proyecto ‘Empleo en Construcción’, promovido desde ERAIKUNE para “intentar paliar el desempleo que está generando la COVID-19 a través de la capacitación profesional de los trabajadores del sector y de un servicio de búsqueda de los perfiles más adecuados para las empresas del sector”.

Este proyecto se enmarca en el programa 3R, de la Diputación Foral de Bizkaia, que persigue precisamente eso, combatir el desempleo provocado por la pandemia en todos los sectores de nuestro Territorio. “Pusimos en marcha Empleo en Construcción a primeros de diciembre con una herramienta muy importante y novedosa que fue la creación de un portal de empleo para este sector en Euskadi, www.eraikunelan.eus, que no existía, y que se complementa con un itinerario para los desempleados, que consta de tres escalas: reorientación, recualificación y recolocación, que tienen que trazar las personas que se inscriban en el portal y que están buscando empleo”, añadió

En dos meses de funcionamiento, se ha conseguido que se inscriban más de 200 personas en el Portal en búsqueda de empleo y se ha creado un directorio de empresas generadoras o potencialmente generadoras de empleo, de casi 100 empresas, que han publicado 23 ofertas de empleo de las cuales se han materializado ocho. “Estos datos reflejan la dura realidad que estamos viviendo, en la que la generación de desempleo es exponencialmente superior a la generación de ofertas de empleo”, concluyó.