es
Laneraikitzen

Finaliza Laneraikitzen, el proyecto destinado a mejorar la empleabilidad de la construcción en Gipuzkoa

Laneraikitzen Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuak finantzatutako ekimena da, eta Gipuzkoako eraikuntza-industriaren enplegagarritasuna hobetzeko ibilbide-orri bat egitea du helburu.

Izan ere, azken urteotan jarduera suspertzen hasi den arren eta bilakaera positiboa izan duen arren, eraikuntzaren industriak paradoxa bat du: 2008ko azken krisian postuen erdiak galdu ziren arren, gaur egun langile kualifikatuen eta esperientziadunen falta nabarmena antzematen da.

ERAIKUNEtik, lehiakortasunari dagokionez eskulan hobea lortzearekin lotuta dagoela jakinda, azken hilabeteetan ibilbide-orri bat egin dugu, Gipuzkoako eraikuntza-industriaren enplegagarritasuna hobetzeko ekintza zehatzekin.

Horretarako, bi noranzkoko lankidetza-dinamika batzuk egiten ditugu lurraldeko eragileekin eta prestakuntza-zentroekin, sektorea kalitatezko enpleguaren arloko erreferente bihurtzeko moduko ekimenak bultzatzeko.

Lortutako emaitzetatik 15 ekintza hiru gai-multzo egituratu dira: lankidetza-sareak eta kultura-aldaketa; sektorea birbalorizatzea eta pertsonak sartzea; eta gaitasunak eta gaikuntza. Ekintzak lehenetsi ondoren, inplikatutako lantaldeek lehentasunezko eta berehalako bi ekintza identifikatu zituzten: eragile anitzeko topaketak bultzatzea eta herritarrekin berriz konektatzea.

Laneraikitzen es una iniciativa financiada por el del departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa cuyo objetivo es realizar una hoja de ruta para mejorar la empleabilidad de la industria de la construcción en Gipuzkoa. Y es que, pese a la incipiente recuperación de la actividad y evolución positiva de los últimos años, la industria de la construcción sufre la paradoja de que, aunque se perdieron la mitad de los puestos en la última crisis del 2008, es actualmente cuando se detecta una clara falta de personal cualificado y experimentado.

Desde ERAIKUNE, conscientes de que una mejor mano de obra se relaciona con una mejora en términos de competitividad, durante los últimos meses hemos llevado a cabo una hoja de ruta con acciones concretas para mejorar la empleabilidad de la industria de la construcción en Gipuzkoa. Para ello, realizamos una serie de dinámicas colaborativas bidireccionales con los agentes del territorio y centros de formación capaces de traccionar iniciativas que tengan como resultado hacer del sector un referente en materia de empleo de calidad.

De lo resultados obtenidos se concluimos 15 acciones se han estructurado tres bloques temáticos: Redes de colaboración y cambio cultural; Revalorización del sector e incorporación de personas; y Competencias y capacitación. Tras un ejercicio de priorización de acciones, los grupos de trabajo implicados identificaron dos acciones prioritarias e inmediatas: favorecer encuentros multiagente y reconectar con la ciudadanía.

Jarraian, lortutako emaitzen laburpena ikus dezakezu:

A continuación, puedes ver un resumen de los resultados obtenidos: